Tämä on Muuvlaw Oy:n henkilötietolain
(10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 20.02.2020. Viimeisin muutos 13.03.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Muuvlaw Oy

Logomo Byrå, Junakatu 9,
20100 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Krista Rantasaari

puh. 040 535 0744

krista.rantasaari@muuvlaw.fi

3. Rekisterin nimi

Muuvlaw Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on


henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja
yksiselitteinen)


sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– laki


julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai


rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin
tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet,
verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa,
tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään 10 vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin
tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta
säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin
niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää
rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella
rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisterissä
olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään
rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).